nieuws

Oproep bijdragen Dimensies – Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken

Dimensies is een nieuw digitaal peer-reviewed tijdschrift
voor de didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken.

Dimensies richt zich als open-source tijdschrift op leerkrachten in het PO, tweede- en eerstegraads bevoegde docenten in het VO, vakdidactici en studenten aan lerarenopleidingen in het HBO en WO, en wil voorzien in de behoefte aan Nederlandstalige vakdidactische onderzoeksartikelen voor de mens-en maatschappijvakken.
Dimensies wordt uitgegeven door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (LEMM).

De redactie van Dimensies roept op tot bijdragen aan het eerste nummer van het tijdschrift, dat in het najaar van 2019 zal uitkomen. Indienen van bijdragen voor dit eerste nummer bij voorkeur voor 12 mei 2019. Artikelen over vakdidactisch onderzoek in de mens- en maatschappijvakken, en onderzochte voorbeelden van samenwerking tussen de mens- en maatschappijvakken worden verwelkomd. 

 

Richtlijnen voor auteurs

– Elke bijdrage bevat een passende titel die de inhoud duidelijk weergeeft en naam, functie-omschrijving en emailadres van de auteur(s).
– De bijdrage heeft een omvang van 2500-5000 woorden voor verslag van (vakdidactisch) onderzoek, 750-1500 woorden voor bewezen werkende les-ideeën. Uitzonderingen op de maximumlengte zijn bespreekbaar.
– Verwijzingen naar literatuur in APA stijl, dus in de tekst auteur en jaartal tussen haakjes, en aan het eind van het artikel een literatuurlijst. Tabellen opmaken volgens de APA richtlijnen.
– Elke bijdrage is geschreven in het Nederlands, volgens de officiële spelling.
– Bijdragen worden aangeleverd in MS Word, lettertype Times New Roman, tekengrootte 11, interlinie 1,5. Tussenkopjes en citaten dienen duidelijk te worden aangegeven. De opmaak wordt verzorgd door Dimensies.
– Bij eventuele illustraties (incl. grafieken en tabellen) draagt de auteur zelf verantwoordelijkheid voor de bronvermelding en eventuele autersrechten. Afbeeldingen dienen in een apart bestand te worden aangeleverd.

– Een bijdrage kan worden ingediend per email bij redactie@dimensies.nu
– Een bijdrage wordt beoordeeld door twee redacteuren. Zij besluiten of de bijdrage (1) wordt geaccepteerd, (2) wordt afgewezen of (3) wordt geaccepteerd onder voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval wordt de gereviseerde bijdrage nog eenmaal beoordeeld waarbij het besluit tot accepteren of afwijzen wordt genomen.

 

Dimensies – Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken

Dimensies is een nieuw digitaal peer-reviewed tijdschrift voor de didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken.

Het doel van het Nederlandstalige tijdschrift is om ruimte te bieden voor artikelen over vakdidactisch onderzoek en onderzochte voorbeelden van samenwerking tussen mens- en maatschappijvakken. Dimensies richt zich als open-source tijdschrift op leerkrachten in het PO, tweede- en eerstegraads bevoegde docenten in het VO, vakdidactici en studenten aan lerarenopleidingen in het HBO en WO. Daarmee wil het tijdschrift voorzien in de behoefte aan Nederlandstalige vakdidactische onderzoeksartikelen voor de Mens-en Maatschappijvakken

Het tijdschrift wordt uitgegeven door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (LEMM). De hoofredactie bestaat uit Tessa de Leur (HvA, UVA en LEMM), Hans Wessels (UU en Cito) en Hanneke Tuithof (Fontys, UU).

Dimensies zoekt nog redacteuren vanuit het vak aardrijkskunde en vanuit het PO, die zich minimaal twee jaar aan dit jonge tijdschrift willen verbinden. Naast twee redactievergaderingen waarin mogelijke thema’s en schrijvers worden besproken, beoordeel/redigeer je twee of drie artikelen per jaar op geschiktheid voor publicatie. Het gaat om een onbezoldigde functie.

Van redacteuren wordt verwacht wij dat ze:

  • aantoonbare affiniteit hebben met vakdidactiek van geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer/-wetenschappen, economie, filosofie en/of godsdienst/levensbeschouwing
  • affiniteit hebben met vakdidactisch onderzoek
  • ervaring met redactionele taken of ervaring met het schrijven voor vaktijdschriften
  • in staat zijn om onder tijdsdruk doelgericht te werken in teamverband
  • artikelen beoordelen op kwaliteit en toepasselijkheid, en daarover advies uitbrengen aan de hoofdredacteuren. We streven naar een redactie waarin de afzonderlijke schoolvakken en de verschillende doelgroepen gelijkelijk zijn vertegenwoordigd.

We ontvangen graag een korte motivatie en CV op het mailadres redactie@dimensies.nu. Vragen kunnen ook gesteld worden via dit mailadres.